Close

ಇ-ಸ್ವತ್ತು

ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಗಳು

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ದಾಖಲೆಗಳ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿದ ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ.

 

 

ಆಯಾ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಗಳು

ಸ್ಥಳ : ಆಯಾ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಗಳು

ಭೇಟಿ: https://e-swathu.kar.nic.in/(S(w3oyjsri5ftgnnpmeaf3wfoc))/Login.aspx

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವಿಜಯನಗರ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವಿಜಯನಗರ