Close

ದಿನಾಂಕ 16-12-2023 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿಜಯನಗರ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಬರ ಪರಸ್ಥಿತಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿಗಳು

ದಿನಾಂಕ 16-12-2023 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿಜಯನಗರ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಬರ ಪರಸ್ಥಿತಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ದಿನಾಂಕ 16-12-2023 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿಜಯನಗರ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಬರ ಪರಸ್ಥಿತಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿಗಳು 16/12/2023 ನೋಟ (3 MB)