Close

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಟಿ    ಭಾ.ಆ.ಸೆ

ವಿಳಾಸ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಅಮರಾವತಿ I B, ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ, ಹೊಸಪೇಟೆ, -583201

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08394-295655